Social utile

20
iun
eye

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE (repetat) la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri


 
1.    Denumirea autorităţii contractante: Direcţia de Poliţie a municipiului Chişinău

2.    IDNO: 1006601000808

3.    Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preţuri

4.    Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţie a grupurilor sanitare şi holului din incinta IP Buiucani a Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău

5.    Cod CPV: 45000000-7

6.    Data publicării anunțului de intenție: 19.06.2018

 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrărilor de reparaţie a grupurilor sanitare şi holului din incinta IP Buiucani a Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Direcţiei de Poliţie a mun. Chişinău

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

 

7.    Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: begt de stat

8.    Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de preţuri privind executarea următoarelor lucrări:

 

Lot 1: Lucrărilor de reparaţie a grupurilor sanitare din incinta IP Buiucani a Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău

Cod CPV: 45000000-7

 

crt.

Simbol norme şi Cod  resurse  

Denumire lucrărilor

Unitatea de masura Volum

 

1 2 3 4 5
    1. Reparatii interoare

 

1 RpCO56A

 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,  etc.)

 

m2 4,00
2 RpCJ35B

 

Desfaceri  teracota gresie interioare sau exterioare , etc m2 68,00
3 CK25A

 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice m2 4,00
4 CN54B

 

Aplicarea manuala a grundului  “Betonokontakt” intr-un strat m2 68,00
5 CF50B

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

 

m2 68,00
6 CN53A

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 68,00
7 CF57A

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos “Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor m2 68,00
8 CN06A

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 68,00
9 CG01A

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 10 cm grosime cu fata driscuita fin m2 24,00
10 CB16A

 

Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime m2 8,00
11 CG17D1

 

Pardoseli din placi de teracota ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 24,00
12 CG47D

 

Pereti din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 200 x 300 mm m2 61,00
13 TsI50G

 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km t 3,00
    2. Sistema sanitara
14 SB05E

 

Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm m 6,20
15 SC07A

 

Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S buc 6,00
16 SC04A

 

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 4,00
17 SD04A

 

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2″ buc 4,00
18 SD01A

 

Robinet  , avind diametrul de 15mm buc 10,00
19 SB24E

 

Sifon de pardoseala , simplu, avind diametrul de 100 mm buc 4,00
20 SB24A

 

Sifon de pardoseala  , avind diametrul de 50 mm buc 4,00
    3. Lucrari de electricitate

 

21 RpEE03A

 

Montarea prizelor

 

buc 2,00
22 RpEE14A

 

Montarea intrerupatoarelor

 

buc 4,00
23 RpEF02C

 

Montarea corpuri de iluminat multiple, buc 4,00
24 RpED09A

 

Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC,  avind sectiunea de 3×1,5 m 42,00
25 RpED09A

 

Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea de 3×2,5 m 16,00
26 RpEA05B

 

Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm m 16,00

 

Lot 2: Lucrărilor de reparaţie a holului din incinta IP Buiucani a Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău

Cod CPV: 45000000-7

crt.

Simbol norme şi Cod  resurse  

Denumire lucrărilor

Unitatea de masura Volum
1 2 3 4 5
    1. Lucrari de reparatie
    1.1. Tavane
1 CK29F

 

Tavane suspendate din panouri prefabricate “Armstrong”, inclusiv sistemul-grila m2 400,000
    1.2. Lucrari de electricitate
2 08-03-526-1

 

Automat mono-, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 15 A buc 3,000
3 08-03-526-1

 

Automat mono-, bi-,  montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A buc 2,000
4 RpEE03A

 

Montarea prizelor buc 4,000
5 RpEE14A

 

Montarea intrerupatoarelor buc 6,000
6 08-03-573-4

 

Dulap suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 200х350 buc 3,000
7 RpEF02C

 

Montarea corpuri de iluminat multiple, buc 30,000
8 RpED09A

 

Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC,  avind sectiunea de 3×1,5 m 150,000
9 RpED09A

 

Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea de 3×2,5 m 30,000
10 RpEA05B

 

Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm m 150,000
    1.3. Peret sala festiva
11 RpCJ35A

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti m2 68,000
12 CN53A

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 68,000
13 CF57A

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos “Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor m2 68,000
14 CN53A

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 68,000
15 CN06A

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 68,000

 

  1. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
  2. Tipul contractului: De antrepriza.
  3. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 6 luni
  4. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12.2018
  5. Locul executării lucrărilor: Chişinău, str. Calea Ieşilor 12
14.    Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe loturi

15.    Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preţ

16.    Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico – economic, precum şi ponderile lor:

a)      ________________________________________________________________________

b)      ________________________________________________________________________

c)      ________________________________________________________________________

17.    Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]________________________________________________________________________

18.    Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

 

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea
1 Scrisoare de inaintare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.1. Da
2 Imputernicirea Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.2. Da
3 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.3. Da
4 Garantia bancară pentru oferta 2% Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.4. Da
5 Graficul de executare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.5. Da
6 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. Declarație pe proprie răspundere. Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.6. Da
7 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. Declarație pe proprie răspundere. Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.7. Da
8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
9 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
10 Licenta de activitateşi anexa Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
11 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.8. Da
12 Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.9. Da
13 Declarație privind experiența similară

sau

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform

 

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor):

– un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din  valoarea viitorului contract. Formularul F3.10

sau

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Formularul F3.11

Da
14 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13 Da
15 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13 Da
16 Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
17 Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii. Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract.

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da
18  Informații privind asocierea Formularului F3.15, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat Da
19  Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
20 Manualul Calității Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
21 Certificate de calitate a principalelor materiale utlizate………. [indicaţi expres materialele]

Exemplu: ferestre cu profil din PVC

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
22 Perioada de garanție a lucrarilor Exemplu: Min.  5 an. Max. 5ani Da
23 Recomandări la contractele prezentate pentru demonstarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
24 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

19.  Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a)      Denumirea autorităţii contractante: Direcţia de Poliţie a mun. Chişinău

b)     Adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 6

c)      Tel: 069235958

d)     Fax: ____________

e)      E-mail:

f)       Numele şi funcţia persoanei responsabile: Alexandru Bistieru.

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20.    Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

 

a)     Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

–          pînă la: [ora exactă] ____10:00________________________________

–          pe: [data] __________03.07.2018______________________________

b)     Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: mun. Chişinău, str. Tighina 6, Direcţia de Poliţie a mun. Chişinău

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21.    Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22.    Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23.    Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

24.    Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. în formă de:

–          Garanție bancară

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25.    Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]:  nu se cere.

 

26.    Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere

a)      Nu se cere.

b)      Societate pe acţiuni

c)      Societate cu răspundere limitată

d)      Altele ____________________________________________________________________

27.    Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28.    Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29.    Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 292 000,00 lei.

 

Conducătorul grupului de lucru:  _________________Silviu MUŞUC                L.Ș.

 

Ex. Al. Bistieru

Tel. 069235958


Poliţiştii alături de elevi la ,,Ultimul Sunet ‘’

Căutat de Poliţia Capitalei pentru furt de portmoneu

FILTRU


textuldespre

FII PRIMUL CARE ȘTIE

ipl  
LINIA
ANTICORUPȚIE
ipl

semn

POLIȚISTUL LUNII

  

martie
-------


""