Conducerea

Este exercitată de către şeful DP a mun. Chişinău, numit şi eliberat din funcţie de către ministrul afacerilor interne, la propunerea  şefului Inspectoratului General al Poliţiei.

Şeful DP a mun. Chişinău:

 • conduce şi coordonează activitatea DP a mun. Chişinău şi subdiviziunilor subordonate acesteia, reprezintă DP a mun. Chişinău în relaţiile cu celelalte unităţi structurale ale IGP şi MAI, cu instituţii şi organizații din ţară şi străinătate, în limitele de competenţă stabilite;
 • asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii în domeniile de activitate încredinţate DP a mun. Chişinău pentru realizarea misiunii şi pentru îndeplinirea funcţiilor încredinţate;
 • emite ordine şi dispoziţii spre executare în cadrul DP a mun. Chişinău și subdiviziunilor subordonate, în baza şi în condiţiile legislaţiei în vigoare, adoptă acte normative interne, în cooperare cu alte autorităţi, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • asigură executarea legilor şi altor acte normative, îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor DP a mun. Chişinău ce decurg din prevederile legislaţiei în vigoare şi prezentului Regulament;
 • înaintează spre aprobare conducerii IGP proiectul bugetului anual al DP a mun. Chişinău şi asigură buna gestionare, precum şi a proiectelor de rectificare a acestuia;
 • înaintează conducerii Inspectoratului General al Poliţiei propuneri privind stimularea subalternilor sau, după caz, în limita competenţei, propuneri privind aplicarea sancţiunilor disciplinare în privinţa acestora;
 • înaintează şefului IGP propuneri privind crearea, reorganizarea, modificarea şi completarea structurilor organizatorice din subdiviziunile subordonate;
 • vizează şi semnează, în modul stabilit, actele elaborate de către personalul DP a mun. Chişinău;
 • soluţionează divergenţele apărute între angajaţii DP a mun. Chişinău în procesul de executare a însărcinărilor;
 • în limita competenţei acordate, emite documente de politici interne privind prevenirea şi combaterea criminalităţi, menţinerea şi asigurarea ordinii publice şi securitatea circulaţiei rutiere;
 • asigură managementul carierei profesionale a personalului în limita competenţelor stabilite prin lege şi actele normative interne;
 • exercită şi alte competenţe care îi sunt atribuite în conformitate cu legislaţia sau de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei.

ipl  
LINIA
ANTICORUPȚIE
ipl