Regulamentul

de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Poliţie a
municipiului Chişinău a Inspectoratului General al Poliţiei

Misiunea Direcţiei constă în implementarea politicii de stat în domeniul
asigurării legalităţii, ordinii publice, asigurării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,
precum şi a proprietăţii publice şi private, având  următoarele funcţii:

– conduce activitatea secţiilor şi serviciilor din subordine, subdiviziunilor structurale ale Inpectoratelor
de poliţie din sectoarele mun. Chişinău în scopul asigurării executării atribuţiilor stabilite prin lege şi protecţiei
drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei şi comunităţii;
– coordonează în colaborare cu INP şi alte subdiviziuni ale IGP, procesul de menţinere şi asigurare a ordinii şi securităţii publice în mun. Chişinău;
– elaborează şi întreprinde măsuri de prevenire şi curmare a infracţiunilor şi contravenţiilor, respectarea legalităţii, ordinii şi securităţii publice;
– asigură investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor, realizează urmărirea penală, asigură înfăptuirea justiţiei;
– constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale potrivit legii;
– acordă asistenţă metodică Inspectoratelor de poliţie subordonate şi subdiviziunilor specializate din cadrul lor în vederea asigurării executării sarcinilor şi atribuţiilor legale;
– acordă asistenţa populaţiei şi a autorităţilor administraţiei publice locale;
– consolidează disciplina şi legalitatea, instruirea şi perfecţionarea permanentă a efectivului poliţienesc, asigură protecţia juridică şi socială a efectivului, acordă ajutorul practic şi metodologic necesar, dezvoltă şi consolidează baza tehnico-materiale.

Atribuţii:
– organizează şi coordonează activităţile de menţinere a ordinii şi securităţii publice, a siguranţei persoanelor, de identificare şi contracarare a acţiunilor ce atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private sau publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;

– desfăşoară acţiuni de monitorizare continuă asupra stării şi dinamicii infracţionale, de analiză zilnică cu aprecierea schimbărilor care au loc, de reacţionare operativă la apariţia unor tendinţe negative în nivelul, structura şi dinamica criminalităţii, de manevrare cu forţele şi mijloacele disponibile cu concentrarea lor în direcţiile prioritare şi cele mai complicate sectoare;
– elaborează şi întreprinde măsuri de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor, atribuite Poliţiei, conform legii;
– asigură reacţionarea promptă la sesizările şi comunicările despre infracţiuni şi contravenţii, aduce la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice respective evenimentele care i-au devenit cunoscute şi care pun în pericol siguranţa personală, socială şi a statului şi cer o reacţionare promptă;
– supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice, în afara cazurilor exceptate prin lege, şi colaborează cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii obşteşti şi organizaţii neguvernamentale pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, respectarea de către autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice a normelor legale din domeniul siguranţei traficului rutier;
– asigură paza şi funcţionarea, în condiţiile legii, a locurilor de reţinere organizate în cadrul unităţilor de poliţie;
– escortează persoanele reţinute şi deţinute, contribuie la aducerea în autorităţile sau instituţiile publice respective, la solicitarea acestora, a persoanelor care se sustrag de la prezentarea obligatorie, în conformitate cu legislaţia;
– coordonează acţiunile de protecţie a victimelor violenţei în familie şi supraveghează executarea ordonanţei de protecţie în conformitate cu legislaţia;
– acordă ajutor cetăţenilor care au suferit în urma comiterii infracţiunilor, contravenţiilor sau accidentelor, precum şi a celor aflaţi în stare de neputinţă sau în altă stare ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lor;
– asigură, în condiţiile legii, înregistrarea şi evidenţa infracţiunilor, contravenţiilor, acumularea, prelucrarea, sistematizarea, analiza, păstrarea şi eliberarea informaţiei cu privire la infracţiuni şi persoanele care le-au comis, susţinerea funcţionării sistemelor informaţionale criminalistice şi criminologice gestionate şi utilizarea informaţiei respective;
– realizează măsuri speciale de investigaţii în condiţiile legii, desfăşoară, potrivit competenţei, activităţi de constatare a infracţiunilor şi efectuează urmărirea penală în legătură cu acestea;
– asigură protejarea informaţiei deţinute împotriva accesului ilegal, distrugerii, copierii sau difuzării neautorizate a datelor cu caracter personal;
– asigură respectarea cerinţelor legale privind condiţiile de deţinere a persoanelor reţinute şi arestate, drepturilor şi obligaţiilor lor. Exercită paza şi escortarea persoanelor reţinute şi arestate;
– asigură realizarea activităţilor de eficientizare a procesului de prevenire şi investigare a fraudelor din domeniul economico-financiar, transfrontalier, proprietăţii intelectuale şi industriale, protecţiei pieţei interne de consum;
– asigură respectarea regulilor, normativelor şi standardelor stabilite în domeniul traficului rutier, înregistrarea şi evidenţa accidentelor rutiere, elaborează şi pune în aplicare, în limita competenţelor, măsuri de prevenire a accidentelor rutiere, de reducere a consecinţelor acestora;
– gestionează şi asigură evidenţa şi controlul asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţilor ce destinaţie civilă, a materialelor explozive (inclusiv articolelor pirotehnice), asupa modului în care se efectuează operaţiuni cu arme, muniţii şi materii explozive (inclusiv amestecuri pirotehnice), asupra funcţionării atelierelor de reparat arme şi asupra tirurilor de trageri, autorizează şi controlează confecţionarea şi distrugerea ştampilelor, se pronunţă prin aviz asupra fortificării tehnice, semnalizare de pază a obiectivelor în care se depozitează substanţe radioactive, narcotice, otrăvitoare şi altor substanţe supuse autorizării, care prezintă un pericol public avansat;
– cooperează cu organele de ocrotire a normelor de drept şi de control, în modul stabilit, în vederea asigurării procesului de combatere a criminalităţii şi menţinere a ordinii publice;
– efectuează, în limita competenţelor stabilite, managementul carierei profesionale a angajaţilor din subordine, coordonează procesul de selectare, repartizare şi instruire profesională a personalului, exercită controlul asupra respectării necondiţionate de către angajaţi a legislaţiei şi legalităţii acţiunilor lor în exerciţiul atribuţiilor funcţionale, organizează examinarea în conformitate cu legislaţia în vigoare a petiţiilor;
– acordă sprijin, potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice locale în vederea desfăşurării activităţii acestora, participă la activităţile consiliilor şi comisiilor create pe lîngă autorităţile administraţiei publice locale în domeniul ordinii de drept, protecţiei drepturilor şi a libertăţilor omului;
– colaborează cu instituţiile de învăţămînt şi cu organizaţiile neguvernamentale în scop de pregătire antiinfracţională a populaţiei, asigură informarea oportună a populaţiei cu privire la măsurile de securitate necesare pentru prevenirea victimizării, siguranţa personală şi protecţia bunurilor materiale.